Polityka prywatno艣ci strony internetowej

rawretreats.pl

 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem strony internetowej rawretreats.pl jest Raw Retreats Polska, adres siedziby: Czu艂贸w 348, 32-060 Liszki, Polska, adres do dor臋cze艅: , wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w pod numerem KRS: 0000776900, NIP: 944 266 34 51, REGON: 382832776, posiadaj膮c膮 kapita艂 zak艂adowy w kwocie: 5000, adres poczty elektronicznej: bok@rawretreats.pl dalej 鈥濧dministrator鈥, b臋d膮ca jednocze艣nie Us艂ugodawc膮. , miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci: Czu艂贸w 348, 32-060 Liszki, Polska, adres do dor臋cze艅: Czu艂贸w 348, 32-060 Liszki, Polska, NIP: 944 266 34 51, REGON: 382832776, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@rawretreats.pl, zwany/a dalej „Administratorem”.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za po艣rednictwem strony internetowej s膮 przetwarzane zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustaw膮 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 4. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 5. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za po艣rednictwem strony rawretreats.pl w przypadku:
 6. skorzystania przez u偶ytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe s膮 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 7. zapisania si臋 przez u偶ytkownika do Newslettera w celu przesy艂ania informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮. Dane osobowe s膮 przetwarzane po wyra偶eniu odr臋bnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 8. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza nast臋puj膮ce kategorie danych osobowych u偶ytkownika:
 9. Imi臋 i nazwisko,
 10. Adres (zamieszkania),
 11. Adres e-mail,
 12. Numer telefonu,
 13. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe u偶ytkownik贸w przechowywane s膮 przez Administratora:
 14. w przypadku, gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak d艂ugo, jak jest to niezb臋dne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadaj膮cy okresowi przedawnienia roszcze艅. Je偶eli przepis szczeg贸lny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sze艣膰, a dla roszcze艅 o 艣wiadczenia okresowe oraz roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej – trzy lata.
 15. w przypadku, gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest zgoda, tak d艂ugo, a偶 zgoda nie zostanie odwo艂ana, a po odwo艂aniu zgody przez okres czasu odpowiadaj膮cy okresowi przedawnienia roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator i jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec niego. Je偶eli przepis szczeg贸lny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sze艣膰, a dla roszcze艅 o 艣wiadczenia okresowe oraz roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej – trzy lata.
 16. Podczas korzystania ze strony internetowej mog膮 by膰 pobierane dodatkowe informacje, w szczeg贸lno艣ci: adres IP przypisany do komputera u偶ytkownika lub zewn臋trzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przegl膮darki, czas dost臋pu, typ systemu operacyjnego.
 17. Od u偶ytkownik贸w mog膮 by膰 tak偶e gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odno艣nikach, w kt贸re zdecyduj膮 si臋 klikn膮膰 lub innych czynno艣ciach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstaw膮 prawn膮 tego rodzaju czynno艣ci jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegaj膮cy na u艂atwieniu korzystania z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 oraz na poprawie funkcjonalno艣ci tych us艂ug.
 18. Podanie danych osobowych przez u偶ytkownika jest dobrowolne.
 19. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane tak偶e w spos贸b zautomatyzowany w formie profilowania, o ile u偶ytkownik wyrazi na to zgod臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencj膮 profilowania b臋dzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotycz膮cych jej decyzji b膮d藕 analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowa艅 i postaw.
 20. Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮:
 21. przetwarzane zgodnie z prawem,
 22. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 23. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania.
 24. UDOST臉PNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
 25. Dane osobowe u偶ytkownik贸w przekazywane s膮 dostawcom us艂ug, z kt贸rych korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy us艂ug, kt贸rym przekazywane s膮 dane osobowe, w zale偶no艣ci od uzgodnie艅 umownych i okoliczno艣ci, albo podlegaj膮 poleceniom Administratora co do cel贸w i sposob贸w przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzaj膮ce) albo samodzielnie okre艣laj膮 cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 26. Dane osobowe u偶ytkownik贸w s膮 przechowywane wy艂膮cznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 27. PRAWO KONTROLI, DOST臉PU DO TRE艢CI W艁ASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 28. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 29. Podstawy prawne 偶膮dania u偶ytkownika:
 30. Dost臋p do danych 鈥 art. 15 RODO
 31. Sprostowanie danych 鈥 art. 16 RODO.
 32. Usuni臋cie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) 鈥 art. 17 RODO.
 33. Ograniczenie przetwarzania 鈥 art. 18 RODO.
 34. Przeniesienie danych 鈥 art. 20 RODO.
 35. Sprzeciw 鈥 art. 21 RODO
 36. Cofni臋cie zgody 鈥 art. 7 ust. 3 RODO.
 37. W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w pkt 2 mo偶na wys艂a膰 stosown膮 wiadomo艣膰 e-mail na adres: bok@rawretreats.pl.
 38. W sytuacji wyst膮pienia przez u偶ytkownika z uprawnieniem wynikaj膮cym z powy偶szych praw, Administrator spe艂nia 偶膮danie albo odmawia jego spe艂nienia niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w ci膮gu miesi膮ca po jego otrzymaniu. Je偶eli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter 偶膮dania lub liczb臋 偶膮da艅 鈥 Administrator nie b臋dzie m贸g艂 spe艂ni膰 偶膮dania w ci膮gu miesi膮ca, spe艂ni je w ci膮gu kolejnych dw贸ch miesi臋cy informuj膮c u偶ytkownika uprzednio w terminie miesi膮ca od otrzymania 偶膮dania – o zamierzonym przed艂u偶eniu terminu oraz jego przyczynach.
 39. W przypadku stwierdzenia, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo wnie艣膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 40. PLIKI „COOKIES”
 41. Strona Administratora u偶ywa plik贸w 鈥瀋ookies鈥.
 42. Instalacja plik贸w 鈥瀋ookies鈥 jest konieczna do prawid艂owego 艣wiadczenia us艂ug na stronie internetowej. W plikach 鈥瀋ookies” znajduj膮 si臋 informacje niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania strony, a tak偶e daj膮 one tak偶e mo偶liwo艣膰 opracowywania og贸lnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 43. W ramach strony stosowane s膮 rodzaje plik贸w „cookies”: sesyjne i sta艂e
 44. 鈥濩ookies鈥 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 45. 鈥濻ta艂e鈥 pliki 鈥瀋ookies鈥 przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w 鈥瀋ookies鈥 lub do czasu ich usuni臋cia przez u偶ytkownika.
 46. Administrator wykorzystuje w艂asne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji u偶ytkownika w zakresie zawarto艣ci strony. Pliki gromadz膮 informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez u偶ytkownika, typie strony, z jakiej u偶ytkownik zosta艂 przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty u偶ytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestruj膮 konkretnych danych osobowych u偶ytkownika, lecz s艂u偶膮 do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 47. U偶ytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dost臋pu plik贸w 鈥瀋ookies鈥 do swojego komputera poprzez ich uprzedni wyb贸r w oknie swojej przegl膮darki.  Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w 鈥瀋ookies鈥 dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).
 48. POSTANOWIENIA KO艃COWE
 49. Administrator stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 50. Administrator udost臋pnia odpowiednie 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.
 51. W sprawach nieuregulowanych niniejsz膮 Polityk膮 prywatno艣ci stosuje si臋 odpowiednio przepisy RODO oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.
Do艂膮cz do bezp艂atnego RAWlettera...

Jak 偶ycie na surowo mo偶e pom贸c Ci poczu膰 si臋 zdrowiej, lepiej wygl膮da膰 i 偶y膰 d艂u偶ej?

 • Dowiesz si臋, czym jest dieta surowa, aby艣 m贸g艂 lepiej zrozumie膰, w jaki spos贸b jedzenie surowej 偶ywno艣ci mo偶e poprawi膰 jako艣膰 Twojego 偶ycia.
 • Poznasz prawdziwy pow贸d, dla kt贸rego powiniene艣 rozwa偶y膰 przej艣cie na diet臋 surow膮聽i jak mo偶e to wp艂yn膮膰 na Tw贸j wygl膮d i samopoczucie 鈥 niemal natychmiast.
 • Jak spo偶ywanie surowej 偶ywno艣ci mo偶e zmieni膰 Twoje cia艂o i nada膰 mu聽m艂odzie艅czy, zdrowy blask.
 • Prawda o przetworzonej 偶ywno艣ci聽i dlaczego nale偶y jej unika膰. (Nawet wi臋kszo艣膰 tzw. zdrowych!)
Subskrybuj臋
Tym samym zgadzam si臋 na otrzymywanie na podany adres e-mail e-book贸w i innych materia艂贸w informacyjnych. Wiem, 偶e w ka偶dej chwili mog臋 zrezygnowa膰 z subskrypcji.
close-link